vào đến miền nam

.sáɴɢ 5/7, ᴛổɴɢ ʙí ᴛʜư ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜú ᴛʀọɴɢ, ᴛʀưởɴɢ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ᴠề ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ, ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ (ᴘᴄᴛɴ,ᴛᴄ) ᴄʜủ ᴛʀì ʜộɪ ɴɢʜị ᴛᴏàɴ ǫᴜốᴄ ᴛổɴɢ ᴋếᴛ ɴăᴍ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘᴄᴛɴ, ᴛᴄ, ɢɪᴀɪ đᴏạɴ -……….

ᴄùɴɢ ᴄʜủ ᴛʀì ᴄó ᴄáᴄ đồɴɢ ᴄʜí ʟãɴʜ đạᴏ Đảɴɢ, ɴʜà ɴướᴄ: ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ɴướᴄ ɴɢᴜʏễɴ xᴜâɴ ᴘʜúᴄ; ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ᴘʜạᴍ ᴍɪɴʜ ᴄʜíɴʜ; ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ ʙᴀɴ ʙí ᴛʜư ᴠõ ᴠăɴ ᴛʜưởɴɢ; ᴛʀưởɴɢ ʙᴀɴ ɴộɪ ᴄʜíɴʜ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ᴘʜᴀɴ Đìɴʜ ᴛʀạᴄ.

ʜộɪ ɴɢʜị đượᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛừ đɪểᴍ ᴄầᴜ ᴄʜíɴʜ ᴛạɪ ʜộɪ ᴛʀườɴɢ ʙᴀɴ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ Đảɴɢ, ᴋếᴛ ɴốɪ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ ᴛớɪ đɪểᴍ ᴄầᴜ ở ʙᴀɴ, ʙộ, ɴɢàɴʜ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ (Ủʏ ʙᴀɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ, ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ʙộ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ, ᴠᴋsɴᴅ ᴛốɪ ᴄᴀᴏ, ᴛᴀɴᴅ ᴛốɪ ᴄᴀᴏ, ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ, ᴋɪểᴍ ᴛᴏáɴ ɴʜà ɴướᴄ, ʙộ ᴛư ᴘʜáᴘ) ᴠà ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛʀêɴ ᴄả ɴướᴄ.

Ủʏ ᴠɪêɴ ʙộ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị, ʙí ᴛʜư ᴛʜàɴʜ ủʏ ʜà ɴộɪ Đɪɴʜ ᴛɪếɴ ᴅũɴɢ ᴛʜᴀᴍ ᴅự ʜộɪ ɴɢʜị ᴛạɪ đɪểᴍ ᴄầᴜ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ. ᴛạɪ đɪểᴍ ᴄầᴜ ᴛʜàɴʜ ủʏ ʜà ɴộɪ, Ủʏ ᴠɪêɴ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ Đảɴɢ, ᴘʜó ʙí ᴛʜư ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ ᴛʜàɴʜ ủʏ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ᴛᴜʏếɴ ᴅự ᴠà ᴄʜủ ᴛʀì. ᴛʜᴀᴍ ᴅự ᴄó ᴘʜó ʙí ᴛʜư ᴛʜàɴʜ ủʏ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜĐɴᴅ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ɴɢᴜʏễɴ ɴɢọᴄ ᴛᴜấɴ; ᴘʜó ʙí ᴛʜư ᴛʜàɴʜ ủʏ ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ᴘʜᴏɴɢ; ᴄáᴄ Ủʏ ᴠɪêɴ ʙᴀɴ ᴛʜườɴɢ ᴠụ ᴛʜàɴʜ ủʏ, ʟãɴʜ đạᴏ ᴄáᴄ sở, ʙᴀɴ, ɴɢàɴʜ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố…

ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴅᴏ đồɴɢ ᴄʜí ᴘʜᴀɴ Đìɴʜ ᴛʀạᴄ, Ủʏ ᴠɪêɴ ʙộ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị, ʙí ᴛʜư ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ Đảɴɢ, ᴛʀưởɴɢ ʙᴀɴ ɴộɪ ᴄʜíɴʜ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ, ᴘʜó ᴛʀưởɴɢ ʙᴀɴ ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ᴠề ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴘᴄᴛɴ,ᴛᴄ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ, ᴛʀᴏɴɢ ɴăᴍ ǫᴜᴀ, ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘᴄᴛɴ, ᴛᴄ đượᴄ ʟãɴʜ đạᴏ, ᴄʜỉ đạᴏ ᴠà ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ǫᴜʏếᴛ ʟɪệᴛ, ᴋɪêɴ ᴛʀì, đồɴɢ ʙộ, ᴛᴏàɴ ᴅɪệɴ, ʙàɪ ʙảɴ, đɪ ᴠàᴏ ᴄʜɪềᴜ sâᴜ, ᴄó ʙướᴄ độᴛ ᴘʜá, ᴠớɪ ǫᴜʏếᴛ ᴛâᴍ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị ʀấᴛ ᴄᴀᴏ, đạᴛ ɴʜɪềᴜ ᴋếᴛ ǫᴜả ʀấᴛ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ; đượᴄ ᴄáɴ ʙộ, đảɴɢ ᴠɪêɴ, ɴʜâɴ ᴅâɴ đồɴɢ ᴛìɴʜ, đáɴʜ ɢɪá ᴄᴀᴏ, ᴄộɴɢ đồɴɢ ǫᴜốᴄ ᴛế ɢʜɪ ɴʜậɴ.

ᴛʀᴏɴɢ ɴăᴍ ǫᴜᴀ, ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ, ʙộ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị, ʙᴀɴ ʙí ᴛʜư, Ủʏ ʙᴀɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ đã ᴋỷ ʟᴜậᴛ ʜơɴ ᴄáɴ ʙộ ᴄấᴘ ᴄᴀᴏ ᴅɪệɴ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ǫᴜảɴ ʟý, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó Ủʏ ᴠɪêɴ, ɴɢᴜʏêɴ Ủʏ ᴠɪêɴ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ Đảɴɢ, ʜơɴ sỹ ǫᴜᴀɴ ᴄấᴘ ᴛướɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴠũ ᴛʀᴀɴɢ. ʀɪêɴɢ ᴛừ đầᴜ ɴʜɪệᴍ ᴋỳ Đạɪ ʜộɪ xɪɪɪ ᴄủᴀ Đảɴɢ đếɴ ɴᴀʏ, đã ᴋỷ ʟᴜậᴛ ᴄáɴ ʙộ ᴅɪệɴ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ǫᴜảɴ ʟý, ᴛʀᴏɴɢ đó, ᴄó Ủʏ ᴠɪêɴ, ɴɢᴜʏêɴ Ủʏ ᴠɪêɴ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ Đảɴɢ, sỹ ǫᴜᴀɴ ᴄấᴘ ᴛướɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴠũ ᴛʀᴀɴɢ.

ǫᴜᴀ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ, ᴋɪểᴍ ᴛᴏáɴ đã ᴋɪếɴ ɴɢʜị xử ʟý ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ɢầɴ . ᴛậᴘ ᴛʜể, ᴄá ɴʜâɴ sᴀɪ ᴘʜạᴍ; ᴋɪếɴ ɴɢʜị ᴛʜᴜ ʜồɪ, xử ʟý ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ ʜơɴ . ᴛỷ đồɴɢ, ɢầɴ . ʜᴀ đấᴛ; ᴄʜᴜʏểɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ɢầɴ . ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ, xử ʟý ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ; ᴋɪếɴ ɴɢʜị sửᴀ đổɪ, ʙổ sᴜɴɢ, ʜủʏ ʙỏ, ᴛʜᴀʏ ᴛʜế ʜơɴ . ᴠăɴ ʙảɴ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

Đặᴄ ʙɪệᴛ, ᴛừ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ʙᴀɴ ʜàɴʜ ᴄơ ᴄʜế ᴄʜỉ đạᴏ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ, xử ʟý ᴄáᴄ sᴀɪ ᴘʜạᴍ ǫᴜᴀ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ɢɪáᴍ sáᴛ, ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ, ᴋɪểᴍ ᴛᴏáɴ, đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴛʀᴜʏ ᴛố, xéᴛ xử, ᴛʜɪ ʜàɴʜ áɴ, ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã ᴄʜᴜʏểɴ đếɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ xᴇᴍ xéᴛ, xử ʟý ʜơɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ʙᴀɴ ʜàɴʜ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ. ᴄᴏɴ số ɴàʏ ᴛăɴɢ ʜơɴ ʟầɴ sᴏ ᴠớɪ ᴄáᴄ ɴăᴍ ᴛʀướᴄ.

Đɪểᴍ ɴổɪ ʙậᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ ʟà ᴄôɴɢ ᴛáᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴛʀᴜʏ ᴛố, xéᴛ xử đượᴄ ᴄʜỉ đạᴏ ǫᴜʏếᴛ ʟɪệᴛ, ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ đúɴɢ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ “ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴠùɴɢ ᴄấᴍ, ᴋʜôɴɢ ᴄó ɴɢᴏạɪ ʟệ, ʙấᴛ ᴋể ɴɢườɪ đó ʟà ᴀɪ”, ᴛạᴏ ʙướᴄ độᴛ ᴘʜá ᴛʀᴏɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ, ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ.

ᴄũɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴăᴍ, ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴛố ᴛụɴɢ ᴄả ɴướᴄ đã ᴋʜởɪ ᴛố, đɪềᴜ ᴛʀᴀ . ᴠụ/. ʙị ᴄᴀɴ, ᴛʀᴜʏ ᴛố . ᴠụ/. ʙị ᴄᴀɴ, xéᴛ xử sơ ᴛʜẩᴍ . ᴠụ/. ʙị ᴄáᴏ ᴠề ᴄáᴄ ᴛộɪ ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ, ᴄʜứᴄ ᴠụ, ᴋɪɴʜ ᴛế; ᴛʀᴏɴɢ đó, ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴠề ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ đã ᴋʜởɪ ᴛố, đɪềᴜ ᴛʀᴀ . ᴠụ/. ʙị ᴄᴀɴ, ᴛʀᴜʏ ᴛố . ᴠụ/. ʙị ᴄᴀɴ, xéᴛ xử sơ ᴛʜẩᴍ . ᴠụ/. ʙị ᴄáᴏ.

ᴛừ đầᴜ ɴʜɪệᴍ ᴋỳ Đạɪ ʜộɪ xɪɪɪ đếɴ ɴᴀʏ, đã ᴋʜởɪ ᴛố, đɪềᴜ ᴛʀᴀ ɢầɴ . ᴠụ/. ʙị ᴄᴀɴ ᴠề ᴄáᴄ ᴛộɪ ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ, ᴄʜứᴄ ᴠụ, ᴋɪɴʜ ᴛế (ᴛʀᴏɴɢ đó, ᴄáᴄ ᴛộɪ ᴠề ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ đã ᴋʜởɪ ᴛố, đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠụ/. ʙị ᴄᴀɴ). ʀɪêɴɢ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ đã đưᴀ ᴠụ áɴ, ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ, ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ, ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ, ᴅư ʟᴜậɴ xã ʜộɪ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ᴠàᴏ ᴅɪệɴ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ, ᴄʜỉ đạᴏ ở ʙᴀ ᴄấᴘ độ; ᴛʀᴏɴɢ đó, ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ, ᴄʜỉ đạᴏ ᴠụ áɴ, ᴠụ ᴠɪệᴄ; ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴛʀᴜʏ ᴛố, xéᴛ xử sơ ᴛʜẩᴍ ᴠụ áɴ/ ʙị ᴄáᴏ, ᴄó ʙị ᴄáᴏ ɴɢᴜʏêɴ ʟà ᴄáɴ ʙộ ᴛʜᴜộᴄ ᴅɪệɴ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ǫᴜảɴ ʟý.

Đáɴɢ ᴄʜú ý, ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɢầɴ đâʏ, ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛʜᴜ ʜồɪ ᴛàɪ sảɴ ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ ᴄó ᴄʜᴜʏểɴ ʙɪếɴ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴛʜɪ ʜàɴʜ áɴ ᴅâɴ sự ᴄáᴄ ᴄấᴘ đã ᴛʜᴜ ʜồɪ . ᴛỷ đồɴɢ, đạᴛ ᴛỷ ʟệ ,% (ɴăᴍ , ᴛỷ ʟệ ɴàʏ ᴄʜỉ đạᴛ ᴅướɪ %). ʀɪêɴɢ ᴄáᴄ ᴠụ áɴ ᴛʜᴜộᴄ ᴅɪệɴ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ, ᴄʜỉ đạᴏ đã ᴛʜᴜ ʜồɪ đượᴄ ɢầɴ . ᴛỷ đồɴɢ, đạᴛ ᴛỷ ʟệ ,%.

ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ᴠề ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴘᴄᴛɴ,ᴛᴄ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴛʀêɴ ʟà ᴅᴏ sự ʟãɴʜ đạᴏ, ᴄʜỉ đạᴏ đúɴɢ đắɴ, ᴋịᴘ ᴛʜờɪ, ᴠớɪ ǫᴜʏếᴛ ᴛâᴍ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị ᴄᴀᴏ ᴄủᴀ Đảɴɢ, ɴʜà ɴướᴄ ᴛʀᴏɴɢ đấᴜ ᴛʀᴀɴʜ ᴘᴄᴛɴ, ᴛᴄ, ᴍà ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴠà ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ʟà sự ᴄʜỉ đạᴏ sâᴜ sáᴛ, ǫᴜʏếᴛ ʟɪệᴛ ᴄủᴀ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ᴠề ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴘᴄᴛɴ,ᴛᴄ; sự ɢươɴɢ ᴍẫᴜ, ɢɪữ ɢìɴ, ɴóɪ đɪ đôɪ ᴠớɪ ʟàᴍ ᴄủᴀ đồɴɢ ᴄʜí ᴛổɴɢ ʙí ᴛʜư, ᴛʀưởɴɢ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴠà ᴄáᴄ đồɴɢ ᴄʜí ʟãɴʜ đạᴏ Đảɴɢ, ɴʜà ɴướᴄ, ᴄủᴀ ɴɢườɪ đứɴɢ đầᴜ ᴠà ʟãɴʜ đạᴏ ᴄʜủ ᴄʜốᴛ ᴄấᴘ ủʏ, ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ… sự ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴄʜặᴛ ᴄʜẽ, ɴʜịᴘ ɴʜàɴɢ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ, đơɴ ᴠị ᴄó ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴘᴄᴛɴ, ᴛᴄ; sự đồɴɢ ʟòɴɢ, ɴʜấᴛ ᴛʀí ᴄủᴀ ᴛᴏàɴ Đảɴɢ, ᴛᴏàɴ ᴅâɴ…

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ᴠề ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴘᴄᴛɴ,ᴛᴄ ᴄũɴɢ ᴄʜỉ ʀᴀ đɪểᴍ ᴄòɴ ᴛồɴ ᴛạɪ, ʜạɴ ᴄʜế, ᴛʀᴏɴɢ đó, ᴄơ ᴄʜế, ᴄʜíɴʜ sáᴄʜ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴛʀêɴ ᴍộᴛ số ʟĩɴʜ ᴠựᴄ ᴄòɴ sơ ʜở, ʙấᴛ ᴄậᴘ, ᴅễ ʙị ʟợɪ ᴅụɴɢ để ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ, ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ; ᴠɪệᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴍộᴛ số ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ ᴘᴄᴛɴ, ᴛᴄ ᴄòɴ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ; ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ɢɪáᴍ địɴʜ, địɴʜ ɢɪá ᴛàɪ sảɴ ᴄòɴ ᴋʜó ᴋʜăɴ, ᴛỷ ʟệ ᴛʜᴜ ʜồɪ ᴛàɪ sảɴ ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ ᴠẫɴ ᴛʜấᴘ; ᴄơ ᴄʜế ɢɪáᴍ sáᴛ ǫᴜʏềɴ ʟựᴄ ᴄʜưᴀ đầʏ đủ, đồɴɢ ʙộ… ᴛʀêɴ ᴄơ sở đáɴʜ ɢɪá ᴛᴏàɴ ᴅɪệɴ ɴʜữɴɢ ᴋếᴛ ǫᴜả đạᴛ đượᴄ, ɴʜữɴɢ ʜạɴ ᴄʜế ᴠà ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ, ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ᴠề ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴘᴄᴛɴ,ᴛᴄ ᴄũɴɢ ᴄʜỉ ʀᴀ ʙàɪ ʜọᴄ ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪệᴍ, đề ʀᴀ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴠà ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛớɪ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *