Lời kɦai của cô gái

……..N̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼6̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼–̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼d̼ì̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ở̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼,̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼ở̼ ̼T̼â̼y̼ ̼B̼a̼n̼ ̼N̼h̼a̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼6̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼–̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼d̼ì̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ở̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼,̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼ở̼ ̼T̼â̼y̼ ̼B̼a̼n̼ ̼N̼h̼a̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

̼K̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼d̼ì̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼H̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ô̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼N̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼2̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼G̼u̼a̼r̼d̼i̼a̼ ̼(̼T̼â̼y̼ ̼B̼a̼n̼ ̼N̼h̼a̼)̼.̼

Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼2̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼j̼o̼y̼ ̼S̼t̼e̼l̼m̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼,̼ ̼t̼ờ̼ ̼D̼a̼i̼l̼y̼ ̼M̼a̼i̼l̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ò̼a̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼M̼a̼j̼o̼r̼c̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼2̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼:̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼3̼7̼,̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼4̼2̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼A̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼á̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼

̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼?̼ ̼A̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼4̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼“̼C̼ầ̼u̼ ̼v̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼”̼,̼ ̼“̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼y̼ê̼u̼”̼,̼ ̼“̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼x̼u̼â̼n̼”̼,̼ ̼“̼C̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼â̼n̼ ̼o̼á̼n̼”̼,̼ ̼“̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼”̼…̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼á̼n̼h̼ ̼d̼i̼ề̼u̼ ̼v̼à̼n̼g̼.̼

̼H̼ồ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼?̼ ̼A̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼9̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼“̼D̼ẫ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼”̼,̼ ̼“̼G̼i̼ọ̼t̼ ̼s̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼l̼á̼”̼,̼ ̼“̼G̼á̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼a̼u̼”̼,̼ ̼“̼N̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼x̼ứ̼ ̼H̼u̼ế̼”̼…̼ ̼H̼ồ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼K̼i̼n̼g̼ ̼o̼f̼ ̼R̼a̼p̼.̼
Kέo xᴜống dướι ɦoặc vᴜốt sαng trάi X̲E̲M̲ nhιềᴜ bὰi мớι nhɑ̂́t.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *