ông Văn của Thủ Tướng

Sáng nay,̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲r̲ụ̲ ̲s̲ở̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲p̲h̲ủ̲,̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲P̲h̲ạ̲m̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲,̲ ̲P̲h̲ó̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲V̲ũ̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲a̲m̲ ̲c̲ó̲ ̲b̲u̲ổ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲B̲ộ̲ ̲G̲i̲á̲o̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲Đ̲à̲o̲ ̲t̲ạ̲o̲ ̲(̲G̲D̲Đ̲T̲)̲.̲ ̲C̲ù̲n̲g̲ ̲d̲ự̲ ̲b̲u̲ổ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲ó̲ ̲B̲ộ̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲B̲ộ̲ ̲G̲D̲Đ̲T̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲K̲i̲m̲ ̲S̲ơ̲n̲;̲ ̲B̲ộ̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲,̲ ̲C̲h̲ủ̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲p̲h̲ủ̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲S̲ơ̲n̲;̲ ̲c̲á̲c̲ ̲T̲h̲ứ̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲B̲ộ̲ ̲G̲Đ̲Đ̲T̲,̲ ̲l̲ã̲n̲h̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲c̲á̲c̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲B̲ộ̲ ̲G̲D̲Đ̲T̲ ̲v̲à̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲p̲h̲ủ̲.̲

̲T̲h̲ủ̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲p̲h̲ủ̲ ̲P̲h̲ạ̲m̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲t̲r̲ì̲ ̲b̲u̲ổ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲B̲ộ̲ ̲G̲D̲Đ̲T̲.̲ ̲Ả̲n̲h̲ ̲V̲G̲P̲/̲N̲h̲ậ̲t̲ ̲B̲ắ̲c̲

̲N̲g̲a̲y̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲p̲h̲i̲ê̲n̲ ̲h̲ọ̲p̲,̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ắ̲c̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲á̲c̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲b̲á̲c̲h̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲a̲y̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲c̲h̲ố̲n̲g̲ ̲C̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲,̲ ̲t̲u̲y̲ệ̲t̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲q̲u̲a̲n̲,̲ ̲l̲ơ̲ ̲l̲à̲,̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲g̲i̲á̲c̲,̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ĩ̲n̲h̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲t̲á̲o̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲o̲a̲n̲g̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲l̲o̲ ̲s̲ợ̲.̲ ̲V̲ớ̲i̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲1̲,̲2̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲v̲i̲ê̲n̲,̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲2̲4̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲,̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲v̲i̲ê̲n̲,̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲1̲/̲4̲ ̲d̲â̲n̲ ̲s̲ố̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲,̲ ̲n̲g̲à̲n̲h̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲r̲i̲ể̲n̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲m̲ ̲t̲ú̲c̲,̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲c̲h̲ố̲n̲g̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲,̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲đ̲ả̲m̲ ̲a̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲k̲h̲ỏ̲e̲ ̲c̲h̲o̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲,̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲v̲i̲ê̲n̲,̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲v̲i̲ê̲n̲,̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲á̲c̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲đ̲ể̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲v̲ụ̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲h̲ọ̲c̲,̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲u̲ẩ̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲k̲ỹ̲ ̲l̲ư̲ỡ̲n̲g̲,̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲k̲ỳ̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲T̲H̲P̲T̲.̲

̲Đ̲á̲n̲h̲ ̲g̲i̲á̲ ̲đ̲ầ̲y̲ ̲đ̲ủ̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲á̲i̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲d̲ụ̲c̲

̲T̲h̲ủ̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲n̲ê̲u̲ ̲r̲õ̲,̲ ̲G̲D̲Đ̲T̲ ̲l̲à̲ ̲l̲ĩ̲n̲h̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲d̲â̲n̲,̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲,̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲s̲ự̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲â̲m̲,̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲d̲õ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲.̲ ̲N̲h̲ấ̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲“̲h̲ọ̲c̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲,̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲,̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲à̲i̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲”̲,̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲đ̲ề̲ ̲n̲g̲h̲ị̲ ̲c̲á̲c̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲b̲i̲ể̲u̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲g̲i̲á̲ ̲t̲ổ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲,̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲,̲ ̲t̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ắ̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲à̲n̲h̲,̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲l̲à̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲N̲g̲h̲ị̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲2̲9̲-̲N̲Q̲/̲T̲W̲ ̲v̲ề̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲b̲ả̲n̲,̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲G̲D̲Đ̲T̲;̲ ̲n̲ê̲u̲ ̲r̲õ̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲,̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲t̲ự̲u̲ ̲đ̲ạ̲t̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲,̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲à̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲,̲ ̲r̲ú̲t̲ ̲r̲a̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲,̲ ̲đ̲ề̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲c̲á̲c̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲đ̲ộ̲t̲ ̲p̲h̲á̲,̲ ̲t̲ổ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲t̲ớ̲i̲.̲

̲T̲h̲ủ̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ấ̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲,̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲h̲á̲o̲ ̲g̲ỡ̲ ̲c̲á̲c̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲k̲h̲ă̲n̲,̲ ̲v̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲m̲ắ̲c̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲h̲ế̲,̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲“̲b̲i̲ế̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲ó̲,̲ ̲b̲i̲ế̲n̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲d̲ễ̲,̲ ̲b̲i̲ế̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲”̲.̲ ̲C̲h̲ọ̲n̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲b̲á̲c̲h̲,̲ ̲k̲h̲ả̲ ̲t̲h̲i̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲“̲đ̲ò̲n̲ ̲b̲ẩ̲y̲,̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲t̲ự̲a̲”̲,̲ ̲t̲á̲c̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲l̲a̲n̲ ̲t̲ỏ̲a̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲ ̲m̲ẽ̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲d̲ứ̲t̲ ̲d̲i̲ể̲m̲.̲

̲
B̲ộ̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲B̲ộ̲ ̲G̲D̲Đ̲T̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲K̲i̲m̲ ̲S̲ơ̲n̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲b̲i̲ể̲u̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲b̲u̲ổ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲ ̲Ả̲n̲h̲ ̲V̲G̲P̲/̲N̲h̲ậ̲t̲ ̲B̲ắ̲c̲

̲B̲á̲o̲ ̲c̲á̲o̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲p̲h̲ủ̲,̲ ̲B̲ộ̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲B̲ộ̲ ̲G̲D̲Đ̲T̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲K̲i̲m̲ ̲S̲ơ̲n̲ ̲đ̲ề̲ ̲c̲ậ̲p̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲v̲ụ̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲B̲ộ̲ ̲v̲à̲ ̲n̲g̲à̲n̲h̲,̲ ̲g̲ồ̲m̲:̲ ̲R̲à̲ ̲s̲o̲á̲t̲,̲ ̲q̲u̲y̲ ̲h̲o̲ạ̲c̲h̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲l̲ư̲ớ̲i̲ ̲c̲ơ̲ ̲s̲ở̲ ̲G̲D̲Đ̲T̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲;̲ ̲c̲h̲u̲ẩ̲n̲ ̲h̲ó̲a̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲n̲g̲ũ̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲v̲i̲ê̲n̲,̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ấ̲p̲,̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲x̲â̲y̲ ̲d̲ự̲n̲g̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲n̲g̲ũ̲ ̲c̲h̲u̲y̲ê̲n̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲n̲g̲à̲n̲h̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲s̲ở̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲;̲ ̲n̲â̲n̲g̲ ̲c̲a̲o̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲d̲ụ̲c̲;̲ ̲t̲ă̲n̲g̲ ̲c̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲ơ̲ ̲s̲ở̲ ̲v̲ậ̲t̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲á̲c̲ ̲h̲o̲ạ̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲G̲D̲Đ̲T̲;̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲k̲h̲ả̲o̲ ̲t̲h̲í̲,̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲g̲i̲á̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲d̲ụ̲c̲;̲ ̲đ̲ẩ̲y̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲s̲ố̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲G̲D̲Đ̲T̲;̲ ̲đ̲ẩ̲y̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲ ̲p̲h̲â̲n̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲q̲u̲ả̲n̲ ̲l̲ý̲ ̲v̲à̲ ̲t̲ự̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲;̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲p̲ ̲q̲u̲ố̲c̲ ̲t̲ế̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲G̲D̲Đ̲T̲;̲ ̲đ̲à̲o̲ ̲t̲ạ̲o̲ ̲n̲g̲u̲ồ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲a̲o̲;̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲n̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲k̲h̲o̲a̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲ệ̲.̲

̲M̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲k̲h̲ă̲n̲,̲ ̲t̲h̲á̲c̲h̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲g̲à̲n̲h̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲B̲ộ̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲n̲ê̲u̲ ̲r̲a̲.̲ ̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲u̲ồ̲n̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲ư̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲t̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲x̲ứ̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲,̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲v̲ụ̲ ̲đ̲ặ̲t̲ ̲r̲a̲.̲ ̲T̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲t̲r̲i̲ể̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲v̲ù̲n̲g̲ ̲m̲i̲ề̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲,̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲v̲ù̲n̲g̲ ̲đ̲ặ̲c̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲k̲h̲ă̲n̲,̲ ̲v̲ù̲n̲g̲ ̲d̲â̲n̲ ̲t̲ộ̲c̲ ̲t̲h̲i̲ể̲u̲ ̲s̲ố̲,̲ ̲v̲ù̲n̲g̲ ̲n̲ú̲i̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲v̲i̲ê̲n̲;̲ ̲c̲á̲c̲ ̲k̲h̲u̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲đ̲ô̲n̲g̲ ̲d̲â̲n̲ ̲c̲ư̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲q̲u̲ỹ̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲x̲â̲y̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲l̲ớ̲p̲.̲ ̲C̲ơ̲ ̲s̲ở̲ ̲h̲ạ̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲l̲ạ̲c̲ ̲h̲ậ̲u̲,̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲c̲ấ̲p̲,̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲b̲ộ̲.̲

̲C̲h̲ủ̲ ̲t̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲h̲ó̲a̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲ả̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲t̲r̲i̲ể̲n̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲t̲ế̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲v̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲m̲ắ̲c̲.̲ ̲V̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲r̲i̲ể̲n̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲L̲u̲ậ̲t̲ ̲G̲i̲á̲o̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲L̲u̲ậ̲t̲ ̲G̲i̲á̲o̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲k̲h̲ă̲n̲,̲ ̲v̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲m̲ắ̲c̲ ̲d̲o̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲b̲ộ̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲s̲á̲c̲h̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲q̲u̲y̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲b̲ộ̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲L̲u̲ậ̲t̲ ̲C̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲,̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲,̲ ̲L̲u̲ậ̲t̲ ̲V̲i̲ê̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲,̲ ̲L̲u̲ậ̲t̲ ̲T̲à̲i̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲,̲ ̲L̲u̲ậ̲t̲ ̲N̲g̲â̲n̲ ̲s̲á̲c̲h̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲.̲ ̲T̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ừ̲a̲,̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲c̲ụ̲c̲ ̲b̲ộ̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲,̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲9̲5̲.̲0̲0̲0̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲v̲i̲ê̲n̲;̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲p̲h̲â̲n̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲t̲u̲y̲ể̲n̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲,̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲n̲g̲ũ̲ ̲n̲h̲à̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲c̲ậ̲p̲.̲

̲B̲ộ̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲n̲g̲h̲ị̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲p̲h̲ủ̲,̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲p̲h̲ủ̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ộ̲,̲ ̲n̲g̲à̲n̲h̲ ̲đ̲i̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲t̲ ̲s̲â̲u̲ ̲s̲ắ̲c̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲n̲ữ̲a̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲Đ̲ả̲n̲g̲,̲ ̲N̲h̲à̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲v̲ề̲ ̲ ̲đ̲ặ̲t̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲t̲r̲i̲ể̲n̲ ̲G̲D̲Đ̲T̲ ̲l̲à̲ ̲q̲u̲ố̲c̲ ̲s̲á̲c̲h̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲đ̲ầ̲u̲,̲ ̲l̲à̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲t̲r̲i̲ể̲n̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲c̲h̲ế̲,̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲s̲á̲c̲h̲ ̲c̲ụ̲ ̲t̲h̲ể̲,̲ ̲t̲h̲i̲ế̲t̲ ̲t̲h̲ự̲c̲.̲ ̲H̲o̲à̲n̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲h̲ế̲,̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲s̲á̲c̲h̲ ̲t̲ạ̲o̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲l̲a̲n̲g̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲ý̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲b̲ả̲n̲,̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲G̲D̲Đ̲T̲.̲ ̲B̲ộ̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲n̲ê̲u̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲n̲g̲h̲ị̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲ư̲ ̲t̲à̲i̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲d̲ụ̲c̲;̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲t̲r̲i̲ể̲n̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲n̲g̲ũ̲ ̲n̲h̲à̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲v̲à̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲q̲u̲ả̲n̲ ̲l̲ý̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲d̲ụ̲c̲.̲

̲P̲h̲á̲t̲ ̲b̲i̲ể̲u̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲h̲ọ̲p̲,̲ ̲P̲h̲ó̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲V̲ũ̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲a̲m̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲g̲i̲á̲ ̲đ̲ầ̲y̲ ̲đ̲ủ̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲á̲i̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲q̲u̲ố̲c̲ ̲t̲ế̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲b̲ư̲ớ̲c̲ ̲t̲i̲ế̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲ ̲đ̲ạ̲t̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲ừ̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲N̲g̲h̲ị̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲2̲9̲/̲N̲Q̲-̲T̲W̲ ̲v̲ề̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲b̲ả̲n̲,̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲d̲ụ̲c̲,̲ ̲đ̲à̲o̲ ̲t̲ạ̲o̲.̲

̲V̲ớ̲i̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ộ̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲t̲r̲i̲ể̲n̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲a̲y̲,̲ ̲m̲ứ̲c̲ ̲t̲h̲u̲ ̲n̲h̲ậ̲p̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲đ̲ứ̲n̲g̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲1̲2̲0̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲,̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲s̲ố̲ ̲ở̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲7̲0̲-̲8̲0̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲p̲h̲ổ̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲a̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲ứ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲4̲0̲.̲ ̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲N̲g̲h̲ị̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲2̲9̲/̲N̲Q̲-̲T̲W̲,̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲x̲ế̲p̲ ̲h̲ạ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲a̲y̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲b̲ả̲n̲g̲ ̲x̲ế̲p̲ ̲h̲ạ̲n̲g̲ ̲u̲y̲ ̲t̲í̲n̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲.̲ ̲T̲ỷ̲ ̲l̲ệ̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲b̲ố̲ ̲q̲u̲ố̲c̲ ̲t̲ế̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲n̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲k̲h̲o̲a̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲t̲ă̲n̲g̲ ̲t̲ừ̲ ̲1̲5̲%̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲7̲0̲%̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲8̲0̲%̲.̲

̲P̲h̲ó̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲V̲ũ̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲a̲m̲:̲ ̲C̲ầ̲n̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲g̲i̲á̲ ̲đ̲ầ̲y̲ ̲đ̲ủ̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲á̲i̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲g̲à̲n̲h̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲.̲ ̲Ả̲n̲h̲ ̲V̲G̲P̲/̲N̲h̲ậ̲t̲ ̲B̲ắ̲c̲

̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲b̲ứ̲c̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲g̲à̲n̲h̲,̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲ở̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲n̲ơ̲i̲,̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲d̲ạ̲y̲ ̲t̲h̲ê̲m̲,̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲t̲h̲ê̲m̲,̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲d̲ụ̲c̲…̲

̲P̲h̲ó̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲n̲ê̲u̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲đ̲ẩ̲y̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲ ̲p̲h̲â̲n̲ ̲c̲ấ̲p̲,̲ ̲p̲h̲â̲n̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲,̲ ̲B̲ộ̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲h̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲c̲h̲u̲y̲ê̲n̲ ̲m̲ô̲n̲,̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲c̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲đ̲ả̲m̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲ơ̲ ̲s̲ở̲ ̲v̲ậ̲t̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲,̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲v̲i̲ê̲n̲…̲ ̲Đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲,̲ ̲đ̲ề̲ ̲n̲g̲h̲ị̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲ầ̲y̲ ̲đ̲ủ̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲t̲ắ̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲p̲h̲ổ̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲đ̲ả̲m̲ ̲đ̲ủ̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲l̲ớ̲p̲,̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲2̲ ̲b̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲l̲ự̲a̲ ̲c̲h̲ọ̲n̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲v̲à̲o̲;̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲q̲u̲ả̲n̲ ̲t̲r̲ị̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲p̲h̲ổ̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲h̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲t̲ự̲ ̲c̲h̲ủ̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲h̲a̲m̲ ̲g̲i̲a̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲ộ̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲;̲ ̲s̲i̲ế̲t̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲c̲á̲c̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲…̲

̲S̲o̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲k̲i̲ệ̲n̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲t̲ế̲,̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲đ̲ạ̲t̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲l̲à̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲l̲ớ̲n̲

̲K̲ế̲t̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲h̲ọ̲p̲,̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲P̲h̲ạ̲m̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲k̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲,̲ ̲n̲g̲u̲ồ̲n̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲l̲à̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲,̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲s̲ự̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲x̲â̲y̲ ̲d̲ự̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲t̲r̲i̲ể̲n̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲,̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲g̲u̲ồ̲n̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲t̲r̲u̲y̲ề̲n̲ ̲t̲h̲ố̲n̲g̲ ̲v̲ă̲n̲ ̲h̲ó̲a̲ ̲-̲ ̲l̲ị̲c̲h̲ ̲s̲ử̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲d̲â̲n̲ ̲t̲ộ̲c̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲v̲a̲i̲ ̲t̲r̲ò̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲d̲ụ̲c̲.̲

̲T̲h̲à̲n̲h̲ ̲t̲í̲c̲h̲,̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲m̲à̲ ̲n̲g̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ạ̲t̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲l̲à̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲s̲o̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲k̲h̲ả̲ ̲n̲ă̲n̲g̲,̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲k̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲ề̲n̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲t̲ế̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲t̲a̲,̲ ̲n̲h̲ờ̲ ̲s̲ự̲ ̲l̲ã̲n̲h̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲Đ̲ả̲n̲g̲,̲ ̲s̲ự̲ ̲q̲u̲ả̲n̲ ̲l̲ý̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲,̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲h̲a̲m̲ ̲g̲i̲a̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲h̲ệ̲ ̲t̲h̲ố̲n̲g̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲t̲r̲ị̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲d̲â̲n̲.̲

̲N̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲N̲g̲h̲ị̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲2̲9̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲,̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲G̲D̲Đ̲T̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲q̲u̲y̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲,̲ ̲n̲g̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲m̲ớ̲i̲,̲ ̲đ̲ạ̲t̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲t̲ự̲u̲ ̲c̲ơ̲ ̲b̲ả̲n̲.̲ ̲C̲h̲ấ̲t̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲p̲h̲ổ̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲,̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲,̲ ̲đ̲à̲o̲ ̲t̲ạ̲o̲ ̲n̲g̲h̲ề̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲â̲n̲g̲ ̲l̲ê̲n̲.̲

̲T̲h̲ủ̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ấ̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲ ̲4̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲k̲h̲ă̲n̲,̲ ̲h̲ạ̲n̲ ̲c̲h̲ế̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲c̲ơ̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲à̲n̲h̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲d̲ụ̲c̲.̲ ̲T̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲q̲u̲a̲,̲ ̲n̲g̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲c̲ự̲c̲ ̲x̲â̲y̲ ̲d̲ự̲n̲g̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲h̲ế̲,̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲s̲á̲c̲h̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲ơ̲ ̲c̲h̲ế̲,̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲s̲á̲c̲h̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲c̲ậ̲p̲.̲ ̲V̲i̲ệ̲c̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲h̲ế̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲b̲á̲m̲ ̲s̲á̲t̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲t̲i̲ễ̲n̲,̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲t̲i̲ễ̲n̲,̲ ̲t̲ô̲n̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲t̲i̲ễ̲n̲,̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲t̲i̲ễ̲n̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲h̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲o̲.̲

̲N̲g̲à̲n̲h̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲-̲ ̲t̲r̲u̲y̲ề̲n̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲,̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲l̲à̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲t̲ự̲u̲,̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ạ̲t̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲.̲ ̲C̲ù̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲c̲á̲c̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲ ̲l̲ẻ̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲v̲ấ̲n̲ ̲đ̲ề̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲,̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲h̲ố̲n̲ ̲d̲ễ̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲b̲ứ̲c̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲.̲

̲V̲i̲ệ̲c̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲c̲á̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲t̲i̲ê̲u̲ ̲c̲ự̲c̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲n̲h̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲“̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲l̲ớ̲p̲”̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲v̲ộ̲i̲ ̲v̲à̲n̲g̲,̲ ̲n̲ô̲n̲ ̲n̲ó̲n̲g̲,̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲h̲a̲i̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲r̲ì̲ ̲t̲r̲ệ̲,̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲t̲o̲à̲n̲.̲ ̲P̲h̲ả̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲l̲ộ̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲,̲ ̲b̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲ụ̲ ̲t̲h̲ể̲,̲ ̲p̲h̲ù̲ ̲h̲ợ̲p̲,̲ ̲t̲h̲i̲ế̲t̲ ̲k̲ế̲ ̲q̲u̲y̲ ̲c̲h̲ế̲,̲ ̲q̲u̲y̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲,̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ụ̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲đ̲ể̲ ̲n̲g̲ă̲n̲ ̲c̲h̲ặ̲n̲,̲ ̲đ̲ẩ̲y̲ ̲l̲ù̲i̲ ̲t̲i̲ê̲u̲ ̲c̲ự̲c̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲n̲h̲,̲ ̲đ̲i̲ ̲đ̲ô̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲s̲á̲t̲.̲

̲V̲i̲ệ̲c̲ ̲p̲h̲â̲n̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲q̲u̲ả̲n̲ ̲l̲ý̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲h̲ạ̲n̲ ̲c̲h̲ế̲,̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲c̲ậ̲p̲.̲ ̲C̲ầ̲n̲ ̲đ̲ẩ̲y̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲ ̲p̲h̲â̲n̲ ̲c̲ấ̲p̲,̲ ̲p̲h̲â̲n̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲c̲ứ̲ ̲k̲h̲o̲a̲ ̲h̲ọ̲c̲,̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲t̲i̲ễ̲n̲,̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲n̲.̲

̲T̲h̲ủ̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲P̲h̲ạ̲m̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲b̲i̲ể̲u̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲b̲u̲ổ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲ ̲Ả̲n̲h̲ ̲V̲G̲P̲/̲N̲h̲ậ̲t̲ ̲B̲ắ̲c̲

̲T̲h̲ủ̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲n̲ê̲u̲ ̲r̲õ̲,̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲v̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲m̲ắ̲c̲,̲ ̲h̲ạ̲n̲ ̲c̲h̲ế̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲ả̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲q̲u̲a̲n̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲y̲ế̲u̲.̲ ̲L̲ã̲n̲h̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲B̲ộ̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲s̲ự̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲ ̲m̲ẽ̲,̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲l̲i̲ệ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲p̲h̲ù̲ ̲h̲ợ̲p̲,̲ ̲l̲i̲n̲h̲ ̲h̲o̲ạ̲t̲,̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲q̲u̲ả̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲h̲ố̲n̲,̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲r̲õ̲ ̲đ̲ể̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲,̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲d̲ư̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲h̲i̲ể̲u̲ ̲đ̲ú̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲t̲ế̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲à̲n̲h̲.̲ ̲C̲h̲ủ̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲,̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ộ̲ ̲n̲g̲à̲n̲h̲,̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲.̲

̲C̲h̲ủ̲ ̲t̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲h̲ó̲a̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲ả̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲t̲r̲i̲ể̲n̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲t̲ế̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲v̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲m̲ắ̲c̲.̲ ̲V̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲r̲i̲ể̲n̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲L̲u̲ậ̲t̲ ̲G̲i̲á̲o̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲L̲u̲ậ̲t̲ ̲G̲i̲á̲o̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲k̲h̲ă̲n̲,̲ ̲v̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲m̲ắ̲c̲ ̲d̲o̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲b̲ộ̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲s̲á̲c̲h̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲q̲u̲y̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲b̲ộ̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲L̲u̲ậ̲t̲ ̲C̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲,̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲,̲ ̲L̲u̲ậ̲t̲ ̲V̲i̲ê̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲,̲ ̲L̲u̲ậ̲t̲ ̲T̲à̲i̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲,̲ ̲L̲u̲ậ̲t̲ ̲N̲g̲â̲n̲ ̲s̲á̲c̲h̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲.̲

̲T̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ừ̲a̲,̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲c̲ụ̲c̲ ̲b̲ộ̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲,̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲9̲5̲.̲0̲0̲0̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲v̲i̲ê̲n̲;̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲p̲h̲â̲n̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲t̲u̲y̲ể̲n̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲,̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲n̲g̲ũ̲ ̲n̲h̲à̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲c̲ậ̲p̲.̲

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *