Mạпһ Ԛᴜỳпһ 2

ʜᴏ̛ɴ 2 ᴛʜᴀ̣̂ᴘ ᴋʏ̉ ᴏ̨ᴜᴀ, ᴍᴀ̣ɴʜ ᴏ̨ᴜʏ̀ɴʜ – ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʟᴀ̀ ᴆᴏ̂ɪ sᴏɴɢ ᴄᴀ ᴀ̆ɴ ʏ́ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀᴜ. ᴠɪ̀ ʟᴇ̃ ᴆᴏ́, sᴜ̛̣ ʀᴀ ᴆɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴏ̣ɴɢ ᴄᴀ ʙᴏ̂ɴɢ ᴆɪᴇ̂ɴ ᴆɪᴇ̂̉ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ́ɴɢ 9/2021 ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴇᴍ ɴʜᴜ̛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ́ᴛ ʟᴏ̛́ɴ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴏ̨ᴜʏ̀ɴʜ. ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ sɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴀᴜ, ᴠᴀ̣̂ʏ ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴᴀ̆ᴍ 2022 ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ʟᴇ̣̂ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴᴀᴍ ᴄᴀ sɪ̃ ᴋʜɪ ᴆᴀ̃ ᴍᴀ̃ɪ ᴍᴀ̃ɪ ᴠᴀ̆́ɴɢ ʙᴏ́ɴɢ ʙᴀ̣ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ.

ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ ᴆᴀ̃ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ʟᴀ̣ɪ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴏ̨ᴜʏ̀ɴʜ ᴍᴜ̛̀ɴɢ sɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ. ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ʙᴜᴏ̂̉ɪ sɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ sᴏ̛́ᴍ ᴄʜᴏ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴏ̨ᴜʏ̀ɴʜ ʙᴏ̛̉ɪ sᴀᴜ ᴆᴏ́ ᴀɴʜ ʙᴀ̣̂ɴ ʟᴜ̛ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴏ̛̉ ᴜ́ᴄ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴅɪ̣ᴘ ᴛᴜ̣ ʜᴏ̣ᴘ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀ ᴆᴜ́ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ.

ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ ᴍᴜ̛̀ɴɢ sɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴄʜᴏ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴏ̨ᴜʏ̀ɴʜ ᴛʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴍᴜ̣ᴄ ᴆɪ́ᴄʜ ɴᴀ̀ʏ, ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴏ ᴄᴀ̉ ᴄᴏ̂́ ᴄᴀ sɪ̃ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ. ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴀ̂ʏ, ᴅᴜ̀ ᴄᴀ́ᴄʜ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴠᴇ̂̀ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴆɪ̣ᴀ ʟʏ́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜɪ ᴄᴏ́ ᴅɪ̣ᴘ, ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴄʜᴏ̣ɴ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ sɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴀᴜ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ ᴄʜᴜ́ᴄ ᴍᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴠɪ̀ ᴄᴏ́ ɴɢᴀ̀ʏ sɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ɢᴀ̂̀ɴ.

ᴛʜᴇᴏ ʟᴏ̛̀ɪ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴄʜɪ́ sᴀɴɢ – ᴄʜᴜ̉ ɴʜᴀ̂ɴ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ, ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̣̂ᴄ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴛᴜ̛ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴏ̨ᴜʏ̀ɴʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ. ᴏ̨ᴜᴀ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ, ᴍᴀ̣ɴʜ ᴏ̨ᴜʏ̀ɴʜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀ ᴄᴜ̀ɴɢ ʜᴀ́ᴛ ᴍᴜ̛̀ɴɢ sɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜɪ́ ᴀ̂́ᴍ ᴄᴜ́ɴɢ,

ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴏ̨ᴜᴀ̂ʏ ᴏ̨ᴜᴀ̂̀ɴ ʙᴇ̂ɴ ɴʜᴀᴜ. ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴀʏ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴏ̨ᴜʏ̀ɴʜ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̀ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ʙᴀ́ɴʜ ᴋᴇᴍ ᴆᴇ̂̀ ᴛᴇ̂ɴ ᴀɴʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴏ̨ᴜʏ̀ɴʜ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴏ ᴄᴀ̉ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ sɪ̃ ᴏ̨ᴜᴀ́ ᴄᴏ̂́.

ᴆᴀ́ɴɢ ᴄʜᴜ́ ʏ́, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴀ́ᴛ ᴍᴜ̛̀ɴɢ sɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ̂ᴜ: “ʜᴀᴘᴘʏ ʙɪʀᴛʜᴅᴀʏ ᴛᴏ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴏ̨ᴜʏ̀ɴʜ”, ᴀɴʜ ɴʜᴀ̆́ᴄ ɴʜᴏ̛̉ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ: “ᴄʜᴜ́ᴄ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ɴᴜ̛̃ᴀ!”. ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴆᴏ́, ʙᴀ̀ɪ ʜᴀ́ᴛ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̣̆ᴘ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴀ́ᴛ ᴆᴀ̃ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ: “ʜᴀᴘᴘʏ ʙɪʀᴛʜᴅᴀʏ ᴛᴏ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ.”

ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴀ̀ɴ ᴛɪᴇ̣̂ᴄ, ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴏ̨ᴜʏ̀ɴʜ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴜ̛ɴɢ ʙᴀ̀ʏ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ. ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʙᴀ́ɴʜ ᴋᴇᴍ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴏ̨ᴜʏ̀ɴʜ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴛʜᴏ̂̉ɪ ɴᴇ̂́ɴ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ʙᴀ́ɴʜ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴅᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛̃: “ʙᴇ ʜᴀᴘᴘʏ. ɴʜᴏ̛́ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ” ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴆᴀ̣̆ᴛ ᴛʀᴀ̂ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴀ̀ɴ.

ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴄʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴀ̂́ʏ ᴆᴀ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xᴇᴍ xᴜ́ᴄ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴋʜɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ. ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ, ᴄᴀ̂ᴜ ɴʜᴀ̆́ᴄ ɴɢᴀ̆́ɴ ɴɢᴜ̉ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴏ̨ᴜʏ̀ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ʙᴀ̣ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ ʙᴏ̂̀ɪ ʜᴏ̂̀ɪ ᴋʜɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴀɴʜ ɴʜᴏ̛́ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴏ̂́ ᴄᴀ sɪ̃ ᴅᴜ̀ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ᴏ̨ᴜᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛɪ̀ɴʜ ʜᴜᴏ̂́ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜᴏ̉.

ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ʟɪᴇ̂ɴ ᴏ̨ᴜᴀɴ:

– ᴄʜᴜ́ᴄ ᴍᴜ̛̀ɴɢ sɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴏ̨ᴜʏ̀ɴʜ ɴʜᴜɴɢ… sᴏ̛́ᴍ ᴍᴜᴏ̣̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜᴜ́ᴄ ᴄᴜ̛́ ᴛʜᴇ̂́ ᴄʜᴜ́ᴄ ʜᴏᴀ̀ɪ ᴄʜᴜ́ᴄ ᴍᴀ̃ɪ ᴄʜᴏ ʜᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴀ́ɴɢ 4.
– ᴄʜᴜ́ᴄ ᴍᴜ̛̀ɴɢ sɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ sᴏ̛́ᴍ 2 ᴀɴʜ ᴄʜɪ̣, xᴜ́ᴄ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴋʜɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴏ̨ᴜʏ̀ɴʜ. ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜɪ̣ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ᴏ̛̉ ᴆᴀ̂ᴜ ᴆᴏ́ ᴄᴜ̃ɴɢ sᴇ̃ ʀᴀ̂́ᴛ ᴠᴜɪ ᴠɪ̀ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴜᴏ̂ɴ ɴʜᴏ̛́ ᴍɪ̀ɴʜ.
– ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴏ̨ᴜᴀ́, ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ sɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴄʜᴏ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴏ̨ᴜʏ̀ɴʜ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴜ́ᴄ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴄʜᴏ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ɴʜᴜ̛ɴɢ ɢɪᴏ̛̀ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ʜɪ̀ɴʜ

ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, ᴍᴀ̣ɴʜ ᴏ̨ᴜʏ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ sɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ. ɴᴀ̆ᴍ 2021 ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴇᴍ ʟᴀ̀ ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛɪᴇ̣̂ᴄ ᴍᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴀᴜ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴆᴏ̂ɪ ʙᴀ̣ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴄᴏ̂́ ᴄᴀ sɪ̃ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ʟᴀ̂ᴍ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ʀᴀ ᴆɪ.

ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ᴛɪᴇ̣̂ᴄ sɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴏ̨ᴜʏ̀ɴʜ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴆᴀɴɢ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ sᴜ̛̣ ᴏ̨ᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ. ᴄᴏ̀ɴ ʙᴀ̣ɴ, ʙᴀ̣ɴ ɴɢʜɪ̃ sᴀᴏ ᴠᴇ̂̀ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ? ʜᴀ̃ʏ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ ᴄᴀ̉ᴍ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ɴʜᴇ́!

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄᴏ̂́ ᴄᴀ sɪ̃ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ʀᴀ ᴆɪ ᴠɪ̀ ʙᴇ̣̂ɴʜ, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴅɪ ᴀ̉ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴏ ᴄᴏ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴆᴀ̣̆ᴛ ᴏ̛̉ ᴛɪ̣ɴʜ xᴀ́ ɢɪᴀ́ᴄ ᴀɴ ᴄʜᴏ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜᴀ̆ᴍ ɴᴏᴍ. ᴄᴀ́ᴄʜ ᴆᴀ̂ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̂ᴜ, ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴏ̨ᴜʏ̀ɴʜ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴀ́ᴏ ᴅᴀ̀ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ʜᴀ́ᴛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴅɪ ᴀ̉ɴʜ ʙᴀ̣ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xᴇᴍ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ xᴜ́ᴄ ᴆᴏ̣̂ɴɢ. ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴆᴏ̂̀ ᴄʜɪ̉ɴ ᴄʜᴜ ʜᴇ̣̂ᴛ ɴʜᴜ̛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ, ᴍᴀ̣ɴʜ ᴏ̨ᴜʏ̀ɴʜ ʟᴀ̣̆ɴɢ ʟᴇ̃ ɴɢᴏ̂̀ɪ ʜᴀ́ᴛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴅɪ ᴀ̉ɴʜ.

ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ɴᴀᴍ ᴄᴀ sɪ̃ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴏ̂ɴ ᴋʏ̉ ɴɪᴇ̣̂ᴍ ᴏ̛̉ ᴛɪ̣ɴʜ xᴀ́ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xᴜ́ᴄ ᴆᴏ̣̂ɴɢ. ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴀ̂ʏ, ʟᴜ́ᴄ sɪɴʜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ – ᴍᴀ̣ɴʜ ᴏ̨ᴜʏ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ᴄᴀ̣̆ᴘ sᴏɴɢ ᴄᴀ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴏ̨ᴜʏ́. ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ᴆᴀ̃ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣, ᴍᴀ̣ɴʜ ᴏ̨ᴜʏ̀ɴʜ ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴆᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴀ́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ᴋʏ̀ ᴀɪ ᴠɪ̀ ᴀɴʜ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ sᴇ̃ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ᴆᴇ̂̉ sᴏɴɢ ᴄᴀ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *